Lietošanas noteikumi

Šajā dokumentā aprakstītie noteikumi izskaidro darbības, kas ir aizliegtas LATNET datortīkla (turpmāk LATNET) klientiem (turpmāk Pasūtītājs). LATNET saglabā tiesības jebkurā laikā mainīt šos noteikumus, publicējot tos šajā tīmekļa vientē.

1. Pasūtītāja pienākumi un atbildība:
 • Pasūtītājs ir atbildīgs par pakalpojumu izmantošanu saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.
 • Pasūtītājs uzņemas pilnu atbildību par jebkuru darbību, ko viņš veic izmantojot pakalpojumus.
 • Pasūtītājs apņemas neizmantot pakalpojumus jebkādiem pretlikumīgiem mērķiem.
 • Pasūtītājs apņemas nemēģināt piekļūt svešām sistēmām vai failiem bez to īpašnieku atļaujas pat tad, ja tie nav pienācīgi aizsargāti.
 • Pasūtītājs apņemas nenosūtīt ķēdes vēstules, mēstules (spam) un/vai jebkādus reklāmas materiālus adresātiem, kuri nav to prasījuši.
 • Pasūtītājs apņemas neizmantot pakalpojumus datoru vīrusu un līdzīgu materiālu izplatīšanai.
 • Pasūtītājs apņemas neizmantot pakalpojumus pārkāpjot trešo personu tiesības (bez ierobežojuma, ieskaitot trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības un konfidencialitāti).
 • Pasūtītājam ir jātur pakalpojumu (serveru) pieejas parole slepenībā un viņš uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kas notiek izmantojot to. Citi Pasūtītāja lietotāja vārda un paroles izmantotāji ir atbildīgi par šo noteikumu ievērošanu tādā pat mērā kā Pasūtītājs. Pasūtītājam nekavējoties jāpaziņo LATNET par jebkurām aizdomām vai neatļautām darbībām ar Pasūtītāja lietotāja vārdu un paroli vai jebkuriem citiem drošības pārkāpumiem, kas tam kļuvuši zināmi.
2. Pasūtītājs nav tiesīgs:
 • Izvietot vietnes, kuras pārslogo LATNET koplietošanas serverus vai sistēmas;
 • Izvietot jebkādu Latvijas Republikas likumos aizliegto informāciju;
 • Izvietot Bittorrent trekerus, kuros ir saites vai torrenti, ar kuriem var saņemt autortiesības pārkāpjošus materiālus;
 • Mēģināt piekļūt pie citu sistēmas lietotāju informācijas;
 • Nejauši vai ar nodomu traucēt LATNET serveru vai tīklu darbību.

LATNET klienta vai tā gala lietotāja izdarītais LATNET datortīkla izmantošanas noteikumu pārkāpums vai tā mēģinājums tiek uzskatīts par šī klienta pārkāpumu. Klienta pienākums ir 24 stundu laikā reaģēt uz šo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem ir ziņojis LATNET. Regulāru, nepārtrauktu vai smagas sekas izraisošu pārkāpumu gadījumā LATNET saglabā tiesības ierobežot klienta pieeju LATNET un globālajam Internet datortīklam līdz pārkāpuma pilnīgai novēršanai. Aizdomu gadījumā par pārkāpuma kriminālu raksturu, LATNET sadarbojas ar kārtību sargājošām iestādēm.

Sūdzības par tīkla nepieļaujamu izmantošanu jāsūta adresātam iproute@ls.lv