Privātuma politika

Šajā privātuma politikā, turpmāk tekstā – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā SIA “Latnet”, vienotais reģ. Nr. 50003913971, Uriekstes iela 2A - 24, Rīga, LV-1005, turpmāk tekstā “Latnet”, atbilstoši pakalpojuma veidam un noslēgtajam līgumam apstrādā personas datus. Faktiskā pakalpojumu sniegšanas adrese: atbilstoši pakalpojuma veidam un noslēgtajam līgumam.

Šī Politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot Latnet sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar Latnet sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās. Gan šī Politika, gan nepieciešamās organizatoriskās un tehniskās prasības, tiek piemērotas, gan tajos gadījumos, kad Latnet tiesiskas statuss ir Apstrādātājs, gan tajos, kad Latnet tiesiskas statuss ir Pārzinis, gan arī tajos gadījumos, kad Latnet tiesiskas statuss ir Trešā persona.

 1. Definīcijas

  Apstrāde - ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

  Pārzinis – ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus; ja šādas apstrādes nolūkus un līdzekļus nosaka ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, pārzini vai tā iecelšanas konkrētos kritērijus var paredzēt Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos.

  Apstrādātājs - ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

  Saņēmējs - ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kurai izpauž personas datus – neatkarīgi no tā, vai tā ir trešā persona vai nav.

  Trešā persona - ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

  Klients - jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus Latnet sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīta ar tiem.

  Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

 2. Piemērojamie tiesību akti

  1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis)
  2. Informācijas tehnoloģiju drošības likums
  3. Elektronisko sakaru likums
  4. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums
  5. Noteikumi par drošības incidenta būtiskuma kritērijiem, informēšanas kārtību un ziņojuma saturu un citi
 3. Vispārīgie noteikumi

  1. Šajā Politikā tiek sniegta vispārējā informācija par to kā Latnet veic personas datu apstrādi. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi tiek sniegta Klientiem, ietverot to līgumos un citos ar Latnet pakalpojumiem saistītos dokumentos, kā arī Latnet mājas lapā https://latnet.eu/privatuma-politika.
  2. Latnet piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
  3. Latnet personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Latnet veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji personas datu apstrādi veic saskaņā ar Latnet norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.
  4. Ja Latnet atjauninās šo Politiku, visas izmaiņas, kā arī Politikas vēsturiskās redakcijas, tiks publicētas Latnet mājas lapā https://latnet.eu.
  5. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, Latnet apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus. 
 4. Klientu personas datu kategorijas un piemēri

  Nr.Datu kategorijaPiemēri
  1.Personas identifikācijas dativārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, pases Nr./ID numurs
  2.Personas kontaktinformācijaadrese, telefona numurs, e-pasta adrese
  3.Klienta kontaktpersonu datikontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, amats
  4.Klienta datiklienta līguma numurs, klienta reģistrēšanas datums, statuss, parakstīšanas datums, veids, pielikuma numurs, pielikuma datums
  5.Pakalpojuma datiservisa numurs, pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma adrese, cena, atlaide, atlaides beigu termiņš
  6.Klienta profilēšanas datipiederība kategorijai, segments, apakšsegments
  7.Pašapkalpošanās portālu dati:
  7.1.mans.oneit.lv datilietotāja numurs, veiktās darbības pašapkalpošanās portālā, klientam piešķirtie lietotājvārdi un paroles
  7.2.VoIP pašapkalpošanas portālsadrese, telefona numurs, audio ieraksts, klientam piešķirtie lietotājvārdi un paroles
  7.3.videonovērošanas portāls (pakalpojumam “Videonovērošana mākonī”)lietotāja numurs, veiktās darbības pašapkalpošanās portālā, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese, video dati, kas var ietvert audio ierakstus un attēlus, arhīvs, klientam piešķirtie lietotājvārdi un paroles
  8.Gala iekārtu datigala iekārtas nosaukums, veids, seriālais numurs, IP/ MAC adrese
  9.Pakalpojumu ierīkošanas aktivitātes datiPieteikums, aktivitātes dati, ID numurs, datums, statuss
  10.Komunikācijas datiienākošā/izejošā saziņa, telefona zvani, korespondence, saturs, piegādes statuss
  11.Maksātspējas pārbaudes datistatuss par ārēja parāda esamību, kredītriska vērtējums, maksātspējas statuss
  12.Norēķinu datinorēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija
  13.Pakalpojuma tehniskie datibalss pakalpojuma saglabājamie dati, interneta piekļuves pakalpojuma saglabājamie dati, WiFi lietošanas dati
  14.Bojājumu pieteikumu dati Palīdzības dienestāpieteicējs, pieteikuma numurs, balss ieraksts, e-pasts, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, bojājuma apraksts
  15.Klientu aptauju datiaptaujas izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un atbilžu saturs, ja vien aptauja nav anonīma
  16.Interneta mājas lapās (mans.oneit.lv, latnet.eu) veiktās darbībasIP adrese, auditācijas pieraksti
  17.Videonovērošanavideonovērošana datu centrā un birojā, ierakstīšanas datums
  18.Audio ierakstu datiPalīdzības dienesta tālruņu audio ieraksti, datums un laiks
 5. Datu apstrādes tiesiskais pamats

  1. Līguma noslēgšana un izpilde – lai Latnet varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar Latnet vai jau noslēgtā līguma laikā
  2. Latnet leģitīmās intereses – ievērojot Latnet intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, Latnet ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kādā tas tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šīs Politikas norādītājiem nolūkiem. Par Latnet leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgvedību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli Latnet produktu un pakalpojumu piedāvājumi. Ņemot vērā to, ka Latnet ir SIA “Bite Latvija” Grupas, turpmāk tekstā – Bite Grupa, uzņēmumu daļa, tai ir leģitīmas intereses apstrādāt savu Klientu datus, nosūtot tos citiem grupas uzņēmumiem iekšējos, administratīvos nolūkos, t.sk., lai Bite Grupas uzņēmumu līmenī piedāvātu Klientiem mūsdienu prasībām atbilstošus produktus un pakalpojumus.
  3. Juridisko pienākumu izpilde – Latnet ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem. 
  4. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Piemēram, klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus, tiks attiecināta uz Latnet darbībām pēc E-privātuma regulas stāšanas spēkā. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Latnet apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas) vai rakstiski, vai izmantojot pašapkalpošanās portālus (mans.oneit.lv, videonovērošanas portāls vai VoIP pašapkalpošanās portāls). Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Latnet. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
  5. Vitālu interešu aizsardzība – Latnet ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālās intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, kibernoziegumi, tehnogēnās katastrofu situācijas un tml.).
  6. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – Latnet ir tiesīgs apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Latnet likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos. 
 6. Datu apstrādes nolūki

  1. Vispārīgai klientu attiecību vadīšanai un pakalpojumu pārdošanai, pieejas produktu un pakalpojumu nodrošināšanai un administrēšanai - lai noslēgtu un izpildītu līgumu ar Klientu, lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus.
  2. Latnet apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu un patīkamu apkalpošanu līgumattiecību spēkā esamības laikā:
   1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;
   2. Klienta kredītspējas pārbaudei, lai piedāvātu Klientam jaunus un modernākus produktus un pakalpojumus;
   3. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta (t.sk. tehniskā atbalsta) nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
   4. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;
   5. Klienta informēšanai par citu uzņēmuma vai Bites grupas uzņēmumu produktiem un pakalpojumiem;
   6. videonovērošana ar mērķi - noziedzīgu nodarījumu novēršana un klientu īpašuma aizsardzība;
   7. Klientam interesējošo pakalpojumu reģistrēšanai, esošo pakalpojumu izmaiņu vadībai un statistikas vai atskaišu ģenerēšanai pašapkalpošanās portālos;
   8. sūtot novēlējumus svētkos.
  3. Latnet apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, tajā skaitā:
   1. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
   2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta Latnet klientu statistisko datu apstrāde;
   3. Latnet tēla popularizēšanai tirgū, esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei;
   4. lai veidotu un uzturētu Latnet iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.
  4. Latnet ir tiesīgs, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu, piekrišanu apstrādāt datus, sekojošos gadījumos:
   1. veikt Klienta personas datu pārbaudi parādu vēstures datu bāzēs pirms līguma noslēgšanas, lai novērtētu Klienta spēju izpildīt līguma saistības;
   2. citos gadījumos.
 7. Klienta, kā datu subjekta tiesības

  Klientam (datu subjektam) ir tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:

  1. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.
  2. Iebilst savu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā iebilst pret personas datu profilēšanu.
  3. Prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu un Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem, vai to saglabāšanu nosaka spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
  4. Ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad Latnet izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.
  5. Saņemt informāciju, vai Latnet apstrādā Klienta personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.
  6. Saņemt savus personas datus, ko Klients ir sniedzis Latnet un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā, vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).
  7. Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu Apstrādei.
  8. Netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu.
  9. Iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
 8. Klientu personas datu profilēšana kā datu apstrāde

  1. Profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;
  2. Apstrādājot Klienta personas datus, Latnet_ var veikt profilēšanu, lai sūtītu jaukus novēlējumus, dāvanas, piešķirtu bonusus, veidojot un izsakot individuālus piedāvājumus vai veiktu klientu aptaujas. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu.
  3. Tiešā tirgvedība un pamats sūtīt Klientam komercpaziņojumus: Latnet veic tiešo tirgvedību, izplatot Klientam komercpaziņojumus, lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem, moderniem un/ vai tieši Klientam izveidotiem produktiem, pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma noteikumiem (piem., atlaidēm). Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to Latnet.
 9. Sīkdatnes

  Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē,  mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot Latnet interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Latnet mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu. Latnet neizmanto sīkdatnes mērķiem, kas ietilpst Eiropas Parlamenta un padomes Regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ietvarā.

 10. Glabāšanas periods

  Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķa izpildei. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, Latnet leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

 11. Personas datu iegūšanas veidi

  1. Latnet iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
   1. iegādājas un izmanto Latnet produktus vai pakalpojumus;
   2. jautā Latnet plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai Klientam pieslēgto pakalpojumu, vai sazinās ar Latnet saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
   3. piedalās aptaujās;
   4. ievada informāciju Latnet pašapkalpošanās portālos;
   5. tiek filmēts ar Latnet videonovērošanas iekārtam Latnet biroja vai datu centra telpās;
  2. Latnet var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam piekritis (piem., no parādvēstures datubāžu turētājiem un tml.);
  3. Latnet var apstrādāt Klienta personas datus par Klientu no citiem uzņēmumiem, Bites grupas uzņēmumiem un partneruzņēmumiem.
 12. Klienta datu aizsardzība

  1. Latnet nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Latnet pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.
  2. Latnet rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Latnet vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Latnet deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts  apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem. 
  3. Latnet neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Latnet, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.
 13. Apstrādes teritorija

  1. Parasti Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.
  2. Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Klienta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi. Pienācīgi drošības pasākumi ir, piemēram:
   • Ir noslēgta vienošanās, tai skaitā ES līguma standartklauzulas vai citi apstiprināti noteikumi, rīcības kodekss, sertifikācijas u.tml., kas ir apstiprinātas saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu;
   • ES/EEZ neietilpstošajā valstī, kurā saņēmējs atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam tiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis;
   • Saņēmējs ir sertificēts atbilstoši Privātuma vairogam (attiecas uz saņēmējiem, kuri atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs).
  3. Pēc pieprasījuma Klients var saņemt sīkāku informāciju par Personas datu nodošanu valstīm ārpus ES/EEZ.
 14. Kontaktinformācija

  1. Klients var sazināties ar Latnet saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu.
  2. Latnet kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē: https://latnet.eu/par-mums.
  3. Latnet ieceltā Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Inese.Mikelsone@latnet.eu vai Uriekstes iela 2a-24, Rīgā, LV-1005 ar atzīmi “Datu aizsardzības speciālists”.