Juridiskā informācija

Elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumi

LATNET tiesības un pienākumi:

 1. Latnet nenes atbildību par nespēju apkalpot Abonentu tehnoloģisku iemeslu dēļ (nepareiza izmantošana, nepiemērota fiziskā vai ekspluatācijas vide, darbs ar citu aparatūru un programmām, Abonenta veikts nekompetents remonts, vīrusi Abonenta datorā).
 2. Latnet garantē sev tiesības bez iepriekšējas brīdināšanas ieviest jebkura veida datu filtrāciju un adrešu zonas bloķēšanu, bloķēt Abonenta pieeju dažādiem Interneta tīkla fragmentiem, objektiem, informācijas resursiem un pakalpojumiem (adresēm, tīkliem, serveriem, telekonferencēm, vēstuļu kopām u.t.t.). Pieejas ierobežojumi tiek ieviesti gadījumā, ja attiecīgo resursu ekspluatācija praksē pārkāpj vispārpieņemtās Interneta tīkla lietošanas normas un noteikumus. Pieejas ierobežojumi attiecas tikai uz adresāciju (pieejamību) un nenozīmē Abonenta informācijas konfidencialitātes pārkāpšanu.
 3. Latnet nesniedz un nekontrolē informāciju, pakalpojumus un produktus Internetā. Visu Interneta tīklā atrodošos informāciju, preces un pakalpojumus sniedz trešās personas, kuras nekādā veidā nav saistītas ar Latnet.
 4. Tā kā Interneta tīkls ir tapis dažādu datortīklu brīvprātīgas apvienošanās rezultātā, Latnet nenes atbildību par atsevišķu tīkla segmentu normālu funkcionēšanu un pieejamību. Latnet negarantē informācijas apmaiņas iespēju ar tiem tīkla mezgliem un serveriem, kuri īslaicīgi vai pastāvīgi nav pieejami ar Interneta tīkla palīdzību.
 5. Latnet nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas jebkurām precēm, informācijai un pakalpojumiem, kuri tiek sniegti Interneta tīklā. Latnet nenes atbildību par jebkādiem Abonenta izdevumiem un zaudējumiem, kuri radušies, Abonentam tieši vai netieši izmantojot Interneta tīklu. Visa atbildība par Interneta tīklā piedāvāto pakalpojumu un preču kvalitāti un īpašībām gulstas uz Abonentu.
 6. Latnet nekontrolē Interneta tīklā pieejamo informācijas plūsmu, kurā iespējams ir atrodami Abonentam nevēlami materiāli, piemēram, Abonentu personiski aizskaroša informācija, un nenes par to nekādu atbildību.
 7. Latnet nekādā gadījumā nenes atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kuri radušies, Abonentam izmantojot vai nevarot izmantot pakalpojumus, kā arī par kļūdām, pārtraukumiem, pauzēm darbā, failu dzēšanu, izmaņām funkcijās, defektiem, darbu aizkavēšanos, kas saistīti ar datu pārraidi u.t.t., kas nav notikuši Latnet vainas dēļ.

ABONENTAM aizliegts:

 1. Izplatīt informāciju, kas aizskar citu Abonentu cieņu un godu.
 2. Ar nesankcionētiem paņēmieniem mēģināt piekļūt datoriem, izmantojot Abonenta tīkla rekvizītus, vīrusus, t.s. “trojas zirgus”, skenēt jebkura diapazona IP adreses, kā arī veikt citas nesankcionētas darbības.
 3. Masveidā izplatīt tīklā adresātu nepieprasītus materiālus, neievērot tīklā ievietotās informācijas autoru autortiesības.
 4. Iejaukties citu Abonentu darbā.
 5. Reģistrējoties Latnet uzskaites sistēmā sniegt nepareizu personīgu informāciju vai kļūdainu adresi.
 6. Sūtīt ar Interneta tīkla palīdzību jebkādu pretlikumīgu informāciju, kura ir pretrunā ar vietējiem vai starptautiskajiem normatīvajiem aktiem.
 7. Izmantot Interneta tīklu, lai izplatītu materiālus, kas aizskar cilvēka cieņu, lai propagandētu vardarbību, kurinātu rasu un nacionālo naidu, huligāniskos un krāpnieciskos nolūkos.
 8. Jebkādā veidā sūtīt, publicēt, raidīt, attēlot un izplatīt pilnībā un daļēji ar autortiesībām un citā veidā aizsargātu programmu aprīkojumu un materiālus bez īpašnieka atļaujas.
 9. Izmantot piedāvāto pieslēgumu pie Interneta un citiem tīkliem, lai izplatītu saņēmēja nepieprasītu informāciju (t.s. “spama” veidošana vai piedalīšanās tā izsūtīšanā). Tai skaitā, nepieļaujamas ir sekojošas darbības:
  • Masveida iepriekš nesaskaņotu eletronisko vēstuļu sūtīšana (mass mailing). Ar masveida sūtīšanu domāta gan sūtīšana plašam saņēmēju lokam, gan masveida sūtīšana vienam saņēmējam. Ar elektroniskām vēstulēm domāti elektroniskā pasta sūtījumi, ICQ un līdzīgi personīgās informācijas apmaiņas līdzekļi.
  • b) Iepriekš nesaskaņota elektronisko vēstuļu sūtīšana, kuras satur reklāmu, komerciālu informāciju vai aģitācijas materiālus, kā arī vēstules, kuras satur rupjus un aizvainojošus izteicienus un piedāvājumus.
  • c) Informācijas sūtīšana saņēmējam, kurš jau iepriekš izrādījis nevēlēšanos saņemt to.
 10. Izmantot trešo personu identifikācijas datus (vārdus, adreses, telefonus u.c.), izņemot gadījumus, kad šīs personas ir pilnvarojušas Abonentu izmantot šos datus. Tajā pat laikā Abonenta pienākums ir pieņemt mērus, lai trešās personas neizmantotu Interneta tīkla resursus viņa vārdā (garantēt paroļu un citu pieejas kodu neizpaušanu).
 11. Savas IP adreses, citos tīkla protokolos izmantoto IP adrešu un citas tīklā pārraidāmās informācijas falsifikācija.
 12. Izmantot neeksistējošas atpakaļadreses sūtot elektroniskās vēstules, izņemot gadījumus, kad kāds Interneta tīkla resurss tiešā formā atļauj anonimitāti.
 13. Nav pieļaujami pieslēgšanās mēģinājumi, lai iegūtu nesankcionētu pieeju Interneta tīkla resursiem, piedalīšanās tīkla uzbrukumos un to organizēšana, izņemot gadījumus, kad uzbrukums tīkla resursam tiek veikts ar tiešu šī resursa īpašnieka vai administratora atļauju. Tajā skaitā nav pieļaujama:
  • Rīcība, kas izraisa traucējumus normālā Interneta tīkla resursu darbībā (datoros, citās iekārtās vai programmu nodrošinājumā), kuri nepieder Abonentam.
  • Rīcība, lai iegūtu nesankcionētu, tai skaitā priviliģētu pieeju Interneta tīkla resursiem (datoriem, citām iekārtām un programmu nodrošinājumam), turpmāka šādas pieejas izmantošana, kā arī programmu nodrošinājuma un datu, kuri nepieder Abonentam, dzēšana un modifikācija, bez saskaņošanas ar šī programmu nodrošinājuma un datu īpašniekiem vai šī informācijas resursa administratoriem.
  • Ar datoru un Interneta tīkla iekārtu palīdzību sūtīt bezjēdzīgu un nederīgu informāciju, kas rada nevajadzīgu Interneta tīkla noslodzi šajos datoros, iekārtās un tīkla segmentos, tādos apjomos, kas pārsniedz minimālos šī tīkla un atsevišķu tā elementu darbības pārbaudei nepieciešamo noslodzi.
 14. Abonentam aizliegts izmantot bojātu vai nepilnīgi konfigurētu interneta pieslēguma un tīkla aparatūru.

ABONENTS apņemas:

 1. Abonents apņemas apmaksāt Latnet piestādītos rēķinus par Pakalpojumu pieslēguma uzstādīšanas izmaksām, aparatūru un pakalpojumu ikmēneša abonēšanu saskaņā ar noslēgto līgumu un tā pielikumiem.
 2. Abonents uzņemas pilnīgu atbildību un riskus, kas saistīti ar viņam Interneta tīklā pieejamiem un lietojamiem materāliem, informāciju, reklāmu, precēm un pakalpojumiem. Abonents nes pilnu atbildību par tālāko darbību un/ vai resultātiem, kas notikusi viņam ievadot Abonenta lietotāja vārdu un paroli.
 3. Abonentapienākums ir pieņemt mērus savu resursu konfigurēšanā, kas liegtu trešajām personām tos izmantot, kā arī operatīvi reaģēt, ja šādi gadījumi ir fiksēti. Kā piemērus potenciāli problemātiskai tīkla resursu konfigurēšanai var minēt:
  • Atvērts elektroniskā pasta retranslators (SMTP-relay).
  • Ziņu serveri, kuri pieejami neautorizētai informācijas publicēšanai (konferences, grupas).
  • Līdzekļi, kas ļauj trešajām personām slēpt pieslēguma vietu un veidu (atvērtie proxy-serveri u.c.)
  • Plašam lietotāju lokam pieejamas abonenta lokālā tīkla adreses.
  • Elektroniskās izplatīšanas ziņu kopas ar nepietiekamu pierakstīšanās autorizāciju vai neiespējamu atteikšanos no tām.
 4. Abonenta pienākums ir savās telpās, par saviem līdzekļiem nodrošināt elektroenerģijas pieslēgumu, kas nepieciešams Latnet aparatūrai Pakalpojumu nodrošināšanai.
 5. Abonenta pienākums ir rūpēties par aparatūru, kas pieder vai ko uzstādījis Abonents un kas atrodas Abonenta telpās, un bez kavēšanas jāziņo par visiem atklātajiem defektiem. Aparatūra ir jāuzglabā vidē, kas ir piemērota telekomunikāciju aparatūrai.